Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest ubezpieczeniem, chroniącym ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich za szkody wynikające z prowadzenia określonej w umowie działalności, z tytułu posiadania określonego w umowie mienia lub z tytułu wykonywania określonego w umowie zawodu.

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Dlatego FORUM NDF proponuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia.

Odpowiedzialność cywilna to stały, nieodzowny element towarzyszący prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. W przypadku dużej szkody oraz braku ubezpieczenia OC, konieczność wypłaty odszkodowania może doprowadzić do bankructwa firmy. Warto więc uchronić się przed takimi sytuacjami – a w ich następstwie – roszczeniami innych osób lub firm. W zakresie umowy ubezpieczenia następuje przeniesienie ciężaru ryzyka związanego z  odpowiedzialnością cywilną względem osób trzecich na ubezpieczyciela.

Doradca FORUM NDF pomoże Ci:

  • w wyborze odpowiedniej sumy gwarancyjnej
  • dokonać starannego wyboru najkorzystniejszej oferty OC dla Twojej działalności
  • powypełniać wnioski i niezbędne formularze