Portfele modelowe

Określa się je jako idealne rozwiązanie dla osób, które chcą ulokować środki w funduszach inwestycyjnych, a nie posiadają umiejętności lub czasu, by na bieżąco śledzić sytuację na rynku. Klient korzystający z tej formy inwestycji nie musi się więc martwić, który fundusz wybrać - wystarczy określić interesującą nas strategię. Co równie ważne inwestor może czuć się bezpiecznie ponieważ jego inwestycja opiera się na wiedzy i umiejętnościach doświadczonych doradców inwestycyjnych.

Koncepcja portfeli modelowych przewiduje zwykle inwestowanie według czterech strategii opracowanych przez doradców inwestycyjnych. Kompozyt każdego portfela został opracowany w oparciu o wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne z kategorii dłużnych i akcyjnych. Kryteria jakimi kierują się zarządzający przy wyborze funduszy to między innymi: poziom osiągniętych wyników, strategia inwestycyjna i sposób jej realizacji, kwalifikacje zarządzających. Poniżej znajdują się cztery strategie portfelowe:

PM1 - Portfel modelowy zrównoważony

Celem strategii inwestycyjnej portfela jest osiągnięcie średnio i długoterminowego wzrostu wartości portfela. Wzrost wartości portfela jest uzależniony od koniunktury na rynkach akcji oraz zmian cen papierów dłużnych. W zależności od koniunktury na rynku stosunek pomiędzy funduszami akcyjnymi a dłużnymi wynosi 30% : 70% lub odwrotnie.

 

 

Minimum

Maximum

Fundusze akcyjne

30 %

70 %

Fundusze dłużne

70 %

30 %PM2 - Portfel modelowy stabilnego wzrostu

Celem strategii inwestycyjnej portfela jest ochrona realnej wartości lokowanych środków, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa lokat. W zależności od sytuacji rynkowej portfel będzie preferował fundusze dłużne (rynku pieniężnego oraz obligacji ) lub akcyjne w następujących proporcjach:

 

 

Minimum

Maximum

Fundusze dłużne

60 %

100 %

Fundusze akcyjne

0 %

40 %PM3 - Portfel modelowy akcyjny

Celem strategii inwestycyjnej portfela jest osiągniecie wzrostu jego wartości w długoterminowym okresie. Przy zarządzaniu portfelem brane są pod uwagę takie czynniki jak limity inwestycyjne poszczególnych funduszy oraz stosowana przez zarządzającego alokacja aktywów. W okresach dekoniunktury do 20% wartości portfela może być inwestowane w dłużne instrumenty finansowe.

 

 

Minimum

Maximum

Fundusze akcyjne

80 %

100 %

Fundusze dłużne

0 %

20 %PM4 - Portfel modelowy aktywnej alokacji

Celem strategii inwestycyjnej portfela jest uzyskiwanie w okresach dekoniunktury na rynku wyników, nieznacznie gorszych od funduszy dłużnych, natomiast w okresach hossy rezultatów nieznacznie gorszych od wyników inwestycyjnych osiąganych przez fundusze akcyjne. Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji stwarza szansę na uniknięcie spadków w okresie bessy oraz wykorzystania wzrostów cen papierów wartościowych w trakcie dobrej koniunktury rynkowej.

 

 

Minimum

Maximum

Fundusze akcyjne

0 %

100 %

Fundusze dłużne

0 %

100 %

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym to ubezpieczenie chroniące przed roszczeniami osób trzecich powstałych wskutek szkód w mieniu oraz na osobie, wyrządzonych przez Ubezpieczającego na terytorium RP.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody związane z wykonywaniem czynności życia prywatnego, z uprawianiem sportu oraz wynikające z posiadania zwierząt domowych, a także powstałe w lokalach lub budynkach mieszkalnych wynajmowanych  prywatnie

Portfele Modelowe warto wybrać, bo zapewniają one:

  • profesjonalne doradztwo.
  • wygodny sposób zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych.
  • bezpieczeństwo - znacząco likwidują wady indywidualnego zarządzania funduszami.
  • nowe wartości, nie odbierając klientowi ostatecznej decyzji

 

Doradca FORUM NDF pomoże Ci:

  • w wyborze odpowiednich portfeli modelowych w odpowiedzi na Twoje preferencje do ryzyka inwestycyjnego oraz horyzontu czasowego gromadzenia środków
  • dowiedzieć się więcej na temat zastosowania portfeli modelowych
  • powypełniać wnioski i niezbędne formularze