OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym to ubezpieczenie chroniące przed roszczeniami osób trzecich powstałych wskutek szkód w mieniu oraz na osobie, wyrządzonych przez Ubezpieczającego na terytorium RP.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody związane z wykonywaniem czynności życia prywatnego, z uprawianiem sportu oraz wynikające z posiadania zwierząt domowych, a także powstałe w lokalach lub budynkach mieszkalnych wynajmowanych prywatnie.
Ubezpieczenie jest oferowane osobom fizycznym. Zakres ochrony obejmuje bliską rodzinę ubezpieczającego, a także osoby zatrudnione przez niego w gospodarstwie domowym lub opiekujące się mieszkaniem, domem czy ogrodem. domowych, a także powstałe w lokalach lub budynkach mieszkalnych wynajmowanych  prywatnie.